Privacyverklaring Hertek Groep

Hertek Groep bestaat uit verschillende bedrijven die gespecialiseerd zijn in het bieden van maatwerk totaaloplossingen voor brandbeveiliging en zorgtechnologie. Ieder bedrijf kent een eigen vorm van dienstverlening en heeft een eigen identiteit. Maar samen zijn de bedrijven onderdeel van Hertek Groep. Dat betekent dat ze allemaal werken vanuit hetzelfde doel: de wereld veiliger maken. Maak kennis met de bedrijven. Bij onze werkzaamheden komen wij in aanraking met persoonsgegevens, die wij met de grootste zorg behandelen.

De website Hertekconnect is onderdeel van de Hertek groep (Hertek)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wetgeving op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens. In de AVG staat omschreven hoe organisaties moeten omgaan met de persoonsgegevens van klanten en medewerkers.

1. Doelstelling en verantwoordelijke instantie

 • a) In deze verklaring beschrijven wij op welke manier wij omgaan met persoonsgegevens en de bescherming ervan, en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is. Om onze werkzaamheden snel en efficiënt uit te kunnen voeren en onze dienstverlening aan u te optimaliseren verwerken wij persoonsgegevens. Het waarborgen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in ons belang. Wij volgen hierin de relevante wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

2. Basisinformatie met betrekking tot gegevensverwerking

 • a) Wij zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens en gegevensuitwisseling op alle terreinen waar wij actief zijn. Wij zijn verplicht om zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van burgers.
 • b) Wij gebruiken adequate technische en beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van klanten voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd.

3. Verwerken van persoonsgegevens

 • a) Bij het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Voor iedere vorm van persoonsgegevens die u ons aanlevert - bijvoorbeeld bij het aanvragen van een product of voor verdere correspondentie - garanderen wij dat deze gegevens vertrouwelijk door ons worden behandeld. Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  • i) De uitvoering van onze diensten en werkzaamheden.
   1. U kunt hierbij denken aan uw naam, adresgegevens, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer maar ook gegevens over uw werkverleden. Indien u bij ons solliciteert, zullen wij uw cv en motivatie bewaren tot na het sollicitatieproces. Dit duurt niet langer dan de toegestane termijn – tenzij hierover met u andere afspraken zijn gemaakt.
   2. Als u bij ons in dienst komt dan verwerken wij daarnaast nog uw geboortedatum, geslacht, adresgegevens, BSN-nummer en een kopie van uw identiteitsbewijs.
  • ii) Het zorg dragen voor een snelle en efficiënte klantenservice. Wanneer u contact met ons opneemt, zullen deze persoonsgegevens worden opgeslagen met het oog op de afwikkeling van uw verzoek en eventuele vervolgvragen.
  • iii) Het versturen van een nieuwsbrief of enige andere vorm van promotiemateriaal, mits u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Als onderdeel van deze toestemming slaan we de registratie, bevestigingstijd en het IP-adres van de gebruiker op.

4. Verwerkingsgrondslagen
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de overeenkomst die wij met u hebben, vanwege een wettelijke verplichting, op basis van een gerechtvaardigd belang of wanneer u ons hiervoor toestemming hiervoor geeft.

5. Bewaartermijn
Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet langer dan dat het noodzakelijk is voor het bereiken van het doel. Het bewaren van persoonsgegevens gebeurt op basis van de termijnen die de wetgever heeft bepaald. De wettelijke bewaartermijnen hebben wij in kaart gebracht en in het register van gegevensverwerkingen verwerkt. Daar waar de wet geen bewaartermijnen heeft vastgesteld, bewaren wij de persoonsgegevens zolang het nodig is om de goede uitvoering van de belastingtaken te kunnen waarborgen of om de wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

6. Delen met derden
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij de derde partij toegang heeft tot persoonsgegevens die in beheer zijn van ons of waarbij persoonsgegevens worden uitgewisseld, maken wij afspraken over de omgang met deze persoonsgegevens. Deze afspraken voldoen aan de wettelijke vereisten. Daarnaast hebben wij afspraken omtrent de verwerking en omgang met persoonsgegevens in verwerkingsovereenkomsten vastgelegd zodat derden die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken (dus onze verwerkers), eenzelfde niveau aan bescherming kunnen bieden dat wij ook bieden.

7. Beveiliging

 • a) Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelen deze vertrouwelijk. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarnaast beveiligen wij alle persoonsgegevens. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft.
 • b) Om de betrouwbaarheid, integriteit en veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, hebben wij passende maatregelen genomen en bewaken wij de adequate uitvoering van deze maatregelen. Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens kloppen en volledig zijn voordat ze worden verwerkt.

8. Uw rechten

 • a) Wij honoreren alle rechten die betrokkenen op basis van de privacywetgeving toekomen. Dit zijn de zogenaamde rechten van betrokkenen, die onderstaand zijn toegelicht. Wij hebben hiervoor interne procedures ontwikkeld en binnen de organisatie uitgezet. Hierdoor zal er binnen de organisatie uniform met verzoeken van betrokkenen worden omgegaan die betrekking hebben op de hen toekomende rechten.
  De procedure omtrent de rechten van betrokkenen is hier te raadplegen.
  U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarvoor kunt u met ons contact opnemen, hiervoor dient u een e-mail te sturen naar privacy@hertek.nl. Wij zijn verplicht iemand te identificeren die zich op bovenstaande rechten beroept.
 • b) Ook heeft u recht op vergetelheid en dataportabiliteit, voor zover zij niet in strijd is met wettelijke verplichtingen en de wettelijke bewaartermijn. Daarnaast heeft u in beperkte gevallen het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te laten beperken en u heeft het recht op een menselijke blik bij de door ons genomen besluiten. Er zullen geen volledig geautomatiseerde besluiten genomen worden.
 • c) Voor meer informatie over uw rechten verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • d) Hertek waardeert uw gegevens en staat niet toe om persoonsgegevens van andere personen in te zien.

9. Cookies

 • a) Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens over uw bezoek dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd. Deze cookies worden opgeslagen op uw harde schijf. Deze cookies gebruiken wij om onze website correct te laten functioneren.
 • b) Via onze website worden ook cookies geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
 • c) Het bekijken van onze website is ook mogelijk met uitsluiting van cookies. Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd om de optie uit te schakelen in de systeeminstellingen van hun browser. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van ons aanbod.

10. Wijzigingen in de privacyverklaring

 • a) Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring te wijzigen indien dit vereist is op grond van wet- en regelgeving.
 • b) Vanwege bovenstaande wordt u verzocht met regelmaat de privacyverklaring door te nemen zodat u op de hoogte blijft van de actuele inhoud.

11. Afsluiting

 • a) Als u denkt dat u een zwakke plek in één van onze (digitale) diensten hebt gevonden, of u kunt vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen (datalek), dan willen we graag met u samenwerken om deze situatie zo spoedig mogelijk op te lossen. Voor meer informatie hierover verwijzen we u graag door naar de pagina Procedure datalekken.
 • b) Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via privacy@hertek.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder wanneer u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, namelijk de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer: Deze privacyverklaring is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de AVG. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.